Statut Izby Wytrzeźwień w Zabrzu

Załącznik do Uchwały
Rady Miejskiej Nr XL/522/09
z dnia 22.06.2009 r.

 1. Postanowienia ogólne
 2. § 1

  Izba Wytrzeźwień w Zabrzu, zwana dalej Izbą działa na podstawie:
  1. Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 20 poz. 192 z późn. zm.).
  3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm).
  4. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).
  5. Niniejszego statutu.

  § 2

  1. Siedzibą Izby jest miasto Zabrze.
  2. Izba jest jednostką organizacyjną Miasta Zabrze, działającą w formie jednostki budżetowej.

  § 3

  Obszar działania Izby obejmuje Miasto Zabrze oraz inne gminy ustalone w trybie porozumień lub umów.

  § 4

  1. Organem założycielskim Izby jest Rada Miejska w Zabrzu.
  2. Nadzór nad Izbą sprawuje Prezydent Miasta.

   

 3. Cele i zadania Izby
 4. § 5

  Celem działania Izby jest realizacja zadań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

  § 6

  Do zadań Izby należą w szczególności:
  1. Opieka nad osobami w stanie nietrzeźwości.
  2. Zapewnienie osobom zatrzymanym do wytrzeźwienia odpowiednich warunków pozwalających bez uszczerbku dla ich zdrowia powrotu do normalnego stanu psychicznego i fizycznego.
  3. Udzielanie osobom nietrzeźwym świadczeń sanitarno-higienicznych a w nagłych przypadkach pierwszej pomocy.
  4. Informowanie osób opuszczających Izbę o szkodliwości nadużywania alkoholu.
  5. Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do poddania się leczeniu odwykowemu.
  6. Uczestniczenie w akcjach promujących trzeźwy styl życia.

  § 7

  w celu wykonania swoich zadań Izba współpracuje z:
  1. Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  2. SP ZOZ Ośrodkiem Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
  3. Policją
  4. Strażą Miejską
  5. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie
  6. Innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi, których działalność ma na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi, jego skutkom, demoralizacji i przestępczości nieletnich.

   

 5. Zarządzanie i organizacja wewnętrzna
 6. § 8

  1. Izbą kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor Izby.
  2. Z Dyrektorem Izby stosunek pracy nawiązuje i rozwiązuje Prezydent Miasta Zabrze.
  3. Dyrektor Izby w szczególności:
   1. zarządza Izbą, kieruje jej działalnością oraz ustala jej organizację wewnętrzną,
   2. sprawuje nadzór nad majątkiem Izby,
   3. tworzy warunki do realizacji zadań statutowych poprzez właściwe gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
   4. zatrudnia pracowników Izby wykonując uprawnienia pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy
  4. Dyrektor, działając zgodnie z przepisami prawa i pełnomocnictwami udzielonymi mu przez Prezydenta Miasta, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie pełną odpowiedzialność.
  5. Dyrektor kieruje jednostką przy pomocy głównego księgowego.
  6. Szczegółową organizację Izby określa schemat organizacyjny i Regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora Izby.
  7. Izba jest czynna całą dobę.

   

 7. Postanowienia końcowe
 8. § 9

  Zmiany niniejszego statutu dokonuje się w trybie i na zasadach obowiązujących przy jego nadaniu.

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Zabrzu
  mgr Adam Moś

Izba Wytrzeźwień w Zabrzu © styczeń 2009 [XHTML 1.0] [CSS]